Γνωστοποίηση Συναλλαγών

  • Aa
27/09/2006 > Γνωστοποίηση συναλλαγών
Ο κος Δομαζάκης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., με την από 27.09.2006 επιστολή του προς της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών  γνωστοποίησε ότι στις 26.09.2006 προέβη σε αγορά 217.559 μετοχών της ανωτέρω εταιρείας συνολικής αξίας 1.409.185,84€.

05/01/2006 > Γνωστοποίηση συναλλαγών
Σύμφωνα με το άρθρο 282 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετά από ενημέρωση που έλαβε από τους μετόχους της η εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Α/ O κος Δομαζάκης Εμμανουήλ, μέτοχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., με την 1879/5.01.2006 επιστολή του προς της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με αντίστοιχη επιστολή του προς το Δ.Σ. της εταιρίας, γνωστοποίησε ότι στις 4.01.2006 προέβη σε πώληση 500.000 μετοχών της ανωτέρω εταιρείας που κατείχε, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.B.E.E. να κατέλθει από 43,478 % σε 40,086 % με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Β/ Ο κος Δομαζάκης Κωνσταντίνος, μέτοχος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε., με την 1880/5.01.2006 επιστολή του προς της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και με αντίστοιχη επιστολή του προς το Δ.Σ. της εταιρίας, γνωστοποίησε ότι στις 4.01.2006 προέβη σε πώληση 500.000 μετοχών της ανωτέρω εταιρείας που κατείχε, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ A.B.E.E. να κατέλθει από 43,469% σε 40,077% με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

12/10/2004 > Πώληση ιδίων μετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της CRETA FARM ΑΒΕΕ γνωστοποιεί ότι κατόπιν της από 06/09/2004 απόφασής του, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 16 παρ.13 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η εταιρία προέβη στις 12 Οκτωβρίου 2004 σε πώληση, έσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 75.000 ιδίων μετοχών της εταιρείας στην τιμή 3,14 Euro, συνολικής αξίας 235.500 Euro.

08/09/2004 > Πρόθεση πώλησης ιδίων μετοχών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 06/09/2004 απόφασής του, κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 13 του Κ.Ν 2190/1920 ως ισχύει, η Εταιρία θα προβεί κατά το χρονικό διάστημα από 15/09/2004 έως 15/10/2004 στην πώληση κατ' ανώτατο αριθμό 75.000 ιδίων μετοχών της, αποκτηθείσες κατά το χρονικό διάστημα από 18/10/2001 έως 18/02/2002, ορίζοντας κατώτατη τιμή πώλησης εκάστης μετοχής τι ποσό των 2,00 Euro.

06/03/2002 > Αγορά ιδίων μετοχών
Το Δ.Σ. της εταιρίας CRETA FARM ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920 και σε υλοποίηση της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 27/2/2001, όπου ενεκρίθη αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 200.000, ήτοι 1,5% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας, σε διάστημα ενός έτους, μέχρι 28/2/2002, η εταιρία CRETA FARM ΑΒΕΕ προέβη σε αγορά 75.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατά το διάστημα 28/2/2001 έως 28/2/2002, ήτοι 0,56% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρίας, με μέση τιμή κτήσης Euro 17,84. Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω της ΑΒΑΞ ΑΧΕΠΕΥ και της ΩΜΕΓΑ ΑΧΕΠΕΥ.