Διαδικασία Υποβολής Γνωστοποίησης Συναλλαγών

 • Aa

Υποβολή Γνωστοποίησης σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007

Διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών
Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Ν. 3556/2007 οι μέτοχοι της Εταιρείας οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών επί των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου τους στην Εταιρεία, ταυτόχρονα προς την Εταιρεία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό, σε κάθε δε περίπτωση το αργότερο εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης.(Νόμος 3556/2007 της Ε.Κ. - Απόφαση 1/434/3.7.2007 της Ε.Κ. - Εγκύκλιος αριθμ. 33 της Ε.Κ.)
Η ενημέρωση τόσο της Εταιρείας όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή ειδικού εντύπου γνωστοποίησης (Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1 για μεταβολές σε δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και για χρηματοπιστωτικά μέσα), υπόδειγμα του οποίου βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cmc.gov.gr).


Το έντυπο γνωστοποίησης θα πρέπει να είναι ορθώς συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό και νόμιμα υπογεγραμμένο, δηλαδή υπογεγραμμένο είτε από τον ίδιο το μέτοχο είτε από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του και υποβάλλονται τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα. Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του μετόχου, που ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης νόμιμα υπογεγραμμένο μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται ως εξής:

 1. Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
  ύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 33/3.7.2007 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 2. Προς την Εταιρεία
  Η υποβολή προς στην ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. απευθύνεται στο Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων με την ένδειξη «Γνωστοποίηση Σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007».

  Η υποβολή γίνεται μέσω:
  • Κατάθεσης πρωτοτύπου στη διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας (23Ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 14568, Κρυονέρι Αττικής) στο Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 - 17:00).

  • Αποστολής με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nanamourloglou@cretafarm.gr  (μόνο εφ’ όσον το έντυπο, νόμιμα υπογεγραμμένο, έχει σαρωθεί ηλεκτρονικά (scanned).

  • Αποστολής με fax στο 210 62 60 229, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 - 17:00).

Στις παραπάνω περιπτώσεις το έντυπο γνωστοποίησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από φύλλο αποστολής, που να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων.

Σε κάθε περίπτωση συνίσταται ο μέτοχος να προβαίνει σε τηλεφωνική επιβεβαίωση λήψης του εντύπου για τη διασφάλιση της παραλαβής και την αποφυγή τυχόν συστημικών σφαλμάτων (κυρίως στις περιπτώσεις αποστολής με e-mail ή fax). Το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επιβεβαίωση παραλαβής είναι το 210 62 60 233.