Μετοχική Σύνθεση

  • Aa
Ονοματεπώνυμο
Αριθμός Μετοχών*
Ποσοστό (%)
Εμμανουήλ Σ. Δομαζάκης
11.404.830
38,687%
Κωνσταντίνος Σ. Δομαζάκης
11.317.420
38,390%
Επενδυτικό κοινό
6.757.750
22,923%
Σύνολο
29.480.000
100,00%