Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

 • Aa

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου δραστηριοποιείται ως μια ανεξάρτητη υπηρεσία που στόχο έχει την συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της λειτουργίας της Εταιρείας και την ορθή εφαρμογή του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του.  Πιο συγκεκριμένα, ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου:

 • Ελέγχει την ορθή εφαρμογή και τήρηση των οδηγιών του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας, και ιδιαίτερα της Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών

 • Αναφέρει στο Δ.Σ. της Εταιρείας τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του Δ.Σ. ή και των Διευθυντικών στελεχών της με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του

 • Συντάσσει πορίσματα και εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου

 • Ενημερώνει εγγράφως, τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο το Δ.Σ. για την πορεία του ελεγκτικού του έργου

 • Παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων

 • Παρέχει μετά από έγκριση του Δ.Σ., οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν

 • Αξιολογεί σε συνεχή βάση την πληρότητα, λειτουργία και αξιοπιστία των προληπτικών και κατασταλτικών δικλείδων ελέγχου και γενικότερα της αξιοπιστίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου

 • Εξετάζει τις περιοχές κινδύνου της Εταιρείας και επαληθεύει την επαρκή διαχείριση των κινδύνων

 • Εκτελεί προγραμματισμένους ελέγχους σε τομείς Οικονομικής Διαχείρισης, Λειτουργίας & Διαδικασιών, καθώς και ελέγχους ασφαλείας των Συστημάτων Πληροφορικής (λογική και φυσική ασφάλεια)

 • Εκτελεί έκτακτους ελέγχους κατόπιν εντολής της Διοίκησης σε περιοχές υψηλού κινδύνου ή σε περιπτώσεις κατάχρησης / απάτης

 • Ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, των αναφορών διοικητικής πληροφόρησης, καθώς και των αναφορών προς τις Εποπτικές Αρχές

 • Ελέγχει και ενημερώνει σχετικά με το επίπεδο συμμόρφωσης της Εταιρείας με το εκάστοτε νομικό και νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας