Ενημέρωση επενδυτών - άρθρο

  • Aa
επιστροφή

Αγορά ιδίων μετοχών

H Εταιρεία “ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ" σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι, βάσει των σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 22.06.2016) προέβη μέσω του μέλους του Χ.Α. NUNTIOUS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 330 ιδίων μετοχών την 16.09.2016 με τιμή κτήσης 0,42 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 138,6 ευρώ.
επιστροφή